Home » Ενημέρωση » Προστασία από την κλοπή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών

Προστασία από την κλοπή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών

europeΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 28 Νοεμβρίου 2013 νέους κανόνες για την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών (τεχνογνωσία και εμπορικά μυστικά) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και κοινοποίησή τους.

Η πρόταση οδηγίας περιέχει έναν κοινό ορισμό των εμπορικών μυστικών, καθώς και μέσα που βοηθούν τα θύματα υπεξαίρεσης εμπορικών μυστικών να επιτύχουν αποκατάσταση των ζημιών τους. Η οδηγία θα βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια στην αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, την απομάκρυνση από την αγορά των προϊόντων που παραβιάζουν το εμπορικό απόρρητο και την ευκολότερη αποζημίωση των θυμάτων τέτοιων παράνομων πρακτικών.

Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, μπορεί να θιγεί σοβαρά η ικανότητα των εταιρειών να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται, όταν εμπιστευτικές πληροφορίες γίνονται αντικείμενο κλοπής ή αθέμιτης χρήσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα1, μία στις πέντε εταιρείες έχει έρθει αντιμέτωπη με μία τουλάχιστον προσπάθεια κλοπής εμπορικών της μυστικών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Σύμφωνα με άλλη πρόσφατη έρευνα2, οι περιπτώσεις αυτές αυξάνονται συνεχώς, καθώς 25% των εταιρειών κατήγγειλαν κλοπή πληροφοριών το 2013, έναντι 18% το 2012.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ισχύουσα νομοθεσία των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία από την υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών. Ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Οι επιχειρήσεις, μη έχοντας εύκολη πρόσβαση στα συστήματα άλλων κρατών μελών, δυσκολεύονται να τα κατανοήσουν και, όταν πέφτουν θύματα υπεξαίρεσης εμπιστευτικών πληροφοριών τεχνογνωσίας, διστάζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, επειδή δεν είναι σίγουρες ότι θα αναγνωριστεί από τα δικαστήρια ο απόρρητος χαρακτήρας των εμπορικών μυστικών τους. Το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα επηρεάζει αρνητικά τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εταίρων στους τομείς των επιχειρήσεων και της έρευνας, και αποτελεί καίριο εμπόδιο για την αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ως καταλύτη καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: «Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και η βιομηχανική κατασκοπεία αποτελούν δυστυχώς μέρος της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει να φροντίσουμε για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας και την επαρκή προστασία των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών μας από την κλοπή και την παράνομη χρήση. Για την προστασία των εμπορικών μυστικών χρειάζονται όμως περισσότερα. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, των δημιουργών, των ερευνητών και των καινοτόμων της Ευρώπης σε κοινά σχέδια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς αυτοί δεν θα αποθαρρύνονται πλέον να επενδύσουν σε νέες γνώσεις φοβούμενοι την κλοπή των εμπορικών τους μυστικών. Η οδηγία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες της Επιτροπής να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο που να ευνοεί την καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη».

Ο αντιπρόεδρος Αντόνιο Ταγιάνι συμπλήρωσε τα εξής: «Η προστασία του εμπορικού απορρήτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές, λιγότερο εδραιωμένες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Αυτές εφαρμόζουν το εμπορικό απόρρητο με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες — εν μέρει λόγω του κόστους κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών και προστασίας από παραβιάσεις του απορρήτου αυτού. Η απώλεια εμπορικού μυστικού και η αποκάλυψη σημαντικής εφεύρεσης σε ανταγωνιστές έχει ολέθριες συνέπειες στην αξία και τις μελλοντικές επιδόσεις μιας ΜΜΕ. Με τη νομοθεσία αυτή, η Επιτροπή θα προστατεύει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τα εμπορικά μυστικά που αποτελούν ζωτικό μέρος τους. »

Η σημερινή πρόταση σκοπό έχει να προστατεύσει επαρκώς τις επιχειρήσεις και να τους εξασφαλίσει αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση κλοπής ή αθέμιτης χρήσης των εμπορικών μυστικών τους. Το υγιές, ισορροπημένο και εναρμονισμένο σύστημα προστασίας του εμπορικού απορρήτου θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις και τους ερευνητές ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πολύτιμη τεχνογνωσία και τεχνολογία στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Επίσης, θα βοηθήσει τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητών από διάφορες χώρες της ΕΕ σε κοινά σχέδια συνεργασίας με στόχο την καινοτομία και την έρευνα.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της υποδειγματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» (IP/10/1288), που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό στην καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας (IP/11/630). Η στρατηγική αυτή επεκτείνεται επίσης σε τομείς συμπληρωματικούς προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), όπως τα εμπορικά μυστικά.

Τα εμπορικά μυστικά (γνωστά και ως «εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες» ή «απόρρητες πληροφορίες») χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε όλους τους οικονομικούς κλάδους για την προστασία ποικίλων πληροφοριών, όπως η διαδικασία παραγωγής των ελαστικών Michelin, η συνταγή για τα «Pasteis de Belém» (πορτογαλικά γλυκά), η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που χρησιμοποιούνται για τα αεροσκάφη Airbus και ο αλγόριθμος της Google. Τα εμπορικά μυστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να εντοπίσουν, να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο όπως αυτό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σε αντίθεση με τις εφευρέσεις που είναι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σε αντίθεση με τα μυθιστορήματα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο κάτοχος ενός εμπορικού μυστικού, όπως ενός χημικού τύπου, μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, μιας συνταγής ή μιας ιδέας για εμπορική προώθηση προϊόντων, δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσής του. Συνεπώς, ανταγωνιστές και άλλα τρίτα μέρη, μπορούν να ανακαλύψουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τον ίδιο τύπο. Τα εμπορικά μυστικά προστατεύονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες με παράνομα μέσα (για παράδειγμα, μέσω κλοπής ή δωροδοκίας).

Τα εμπορικά μυστικά είναι, συνεπώς, πολύ διαφορετικά από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία εξασφαλίζουν αποκλειστικότητα. Ωστόσο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να προστατεύονται για τον ίδιο λόγο για τον οποίο αναγνωρίζονται: δηλαδή για να παρέχουν κίνητρα για καινοτομία, ώστε οι δημιουργοί να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η προτεινόμενη οδηγία, παρέχοντας στους δημιουργούς καινοτομίας προστασία από τις ανέντιμες πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην παράνομη απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών για την ανέξοδη εκμετάλλευση καινοτόμων λύσεων χωρίς επενδύσεις στην έρευνα ή στην προσπάθεια διείσδυσης στον σχεδιασμό του προϊόντος.

Βλ. επίσης MEMO/13/1061

Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία από την υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm