Home » Ενημέρωση » Αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας για ανάπτυξη

Αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας για ανάπτυξη

LOGO CE_Vertical_EN_quadriΟ Επίτροπος κ. Hahn καλεί τις περιφέρειες της ΕΕ να αναλάβουν δράση

Ο Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Johannes Hahn τόνισε σήμερα την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της ΕΕ μέσω των επενδύσεων της ΕΕ και του στοχοθετημένου σχεδιασμού. Στην ομιλία του σήμερα στη διάσκεψη «Οι περιφέρειες ως κινητήριες δυνάμεις για μια νέα ανάπτυξη μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση» στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος κ. Hahn καλεί τις περιφέρειες να προσδιορίσουν τα κύρια στοιχεία στα οποία υπερτερούν και να διοχετεύσουν πόρους σε αυτά με σκοπό να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Επιτροπής και την Περιφέρεια της Φλάνδρας, εξετάζεται η πορεία των λεγόμενων στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν κεντρικό στοιχείο της νέας πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ, καθώς και προϋπόθεση για τη χρήση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρίαση, ο Επίτροπος κ. Hahn τόνισε: «Είναι ανάγκη οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα στον δρόμο της καινοτομίας. Ο προσδιορισμός, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη εξυπνότερων και κατάλληλα στοχευμένων επενδύσεων που θα αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και θα αυξήσουν τον αντίκτυπό τους. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα και να ενεργοποιήσουμε το δυναμικό καινοτομίας κάθε περιφέρειας της Ευρώπης.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, τους ερευνητές και την κοινότητα της καινοτομίας. Μόνον τότε θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των ατόμων. Οι υπάρχουσες στρατηγικές, όπως η επικέντρωση στη γαλάζια ανάπτυξη στα Κανάρια Νησιά, η στρατηγική καινοτομίας για την υγειονομική περίθαλψη στη Φλάνδρα ή ο εκσυγχρονισμός της ιταλικής βιομηχανίας υποδημάτων στην περιφέρεια Μάρκε (Marche) της Ιταλίας, είναι παραδείγματα περιφερειών που πέτυχαν, χάρη στη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να προαγάγουν τους κοινούς στόχους για την ανάπτυξη και την καινοτομία».

Ο κ. Kris Peeters, Υπουργός-Πρόεδρος της κυβέρνησης της Φλάνδρας, ανέφερε: «Μέσα από τη συνεργασία και την έξυπνη χρήση των συμπληρωματικών μας προτερημάτων, πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της βιομηχανικής μας ανάπτυξης. Τη φιλοδοξία αυτή θα πρέπει να τη συμμεριστούν οι πολιτικοί ηγέτες όλων των περιφερειών, μαζί με την επιθυμία για τη διατήρηση και την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής της περιοχής τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ακράδαντα στη μεγάλη προστιθέμενη αξία της «πρωτοπόρας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση» που ξεκινά σήμερα από 10 κορυφαίες βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Με την πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν ευθύνη όσον αφορά τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής».

Η συζήτηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι προτάσεις για τη νέα πολιτική συνοχής 2014-2020 βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η εισαγωγή προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη χορήγηση των κεφαλαίων. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη μιας σαφούς και προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» για την έρευνα και την καινοτομία. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις κατά τα επόμενα 7 έτη και να εξασφαλίζει την επίτευξη ξεκάθαρων στόχων επιτόπου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης αυτής θα είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy. Εκτός από τον Επίτροπο κ. Hahn, στη διάσκεψη θα μιλήσουν η κ. Danuta Hübner, Πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και ο κ. Kris Peeters, Υπουργός-Πρόεδρος της κυβέρνησης της Φλάνδρας. Προσανατολισμένη κυρίως στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους κλάδους παραγωγής στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, η διάσκεψη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων στρατηγικών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή και η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται για την ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες. Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», θα στηρίξει την αδελφοποίηση αναδυόμενων και προηγμένων ιδρυμάτων, την ομαδική συνεργασία για τη σύσταση κέντρων αριστείας, τις ανταλλαγές προσωπικού και τις συμβουλές και τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, καθώς και νέες «έδρες ΕΧΕ» με σκοπό την προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων.

Ιστορικό

Οι στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στον τομέα της καινοτομίας επικεντρώνοντας τους πόρους τους σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έξυπνης ανάπτυξης με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η υποχρέωση για τη χάραξη μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ανακοινώθηκε το 2010 στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» του προγράμματος δράσης «Ευρώπη 2020». Το 2011 η Επιτροπή δημιούργησε τηνπλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για να στηρίξει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που αναπτύσσουν τη δική τους στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Σήμερα περιλαμβάνει 140 εγγεγραμμένες περιφέρειες από 13 κράτη μέλη.

Βασικές πτυχές μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης:

  • διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία «επιχειρηματικής ανακάλυψης», με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και των σχετικών δημόσιων φορέων κατά τρόπο διαρθρωμένο,
  • κινητοποιεί ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους πόρους και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα
  • δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να βρουν τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης
  • είναι εξωστρεφής και ενθαρρύνει τη διεθνοποίηση
  • δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων πολιτικής και χρηματοδότησης, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Βίντεο σχετικά με παραδείγματα στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης:

  • Flaris — δημιουργία καινοτόμων αεροσκαφών στην περιφέρεια Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας
  • Καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη στην περιφέρεια της Φλάνδρας στο Βέλγιο
  • Χρήση προηγμένης βιομηχανικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του ιταλικού κλάδου παραγωγής υποδημάτων στην περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας
  • Plocan — επικέντρωση στη γαλάζια ανάπτυξη στα Κανάρια Νησιά

Περισσότερες πληροφορίες

πηγή: europa.eu